Systemy zagospodarowania wód deszczowych

Zagospodarowanie wody deszczowej

Dwa rozwiązania problemu wód opadowych

Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki.

1. Rozsączanie wód deszczowych do gruntu
System Wavin Aquacell / Azura System Wavin Q-Bic Systemy drenarskie

2. Retencja wód opadowych i ich wtórne wykorzystanie
System Wavin Aquacell / Azura System Wavin Q-Bic Zbiorniki na deszczówkę

Systemy zagospodarowania wód opadowych
Skutki urbanizacji

W obecnych czasach z powodu rozwoju terenów i postępującej urbanizacji zwiększa się powierzchnia utwardzonych terenów. Powoduje to zaburzenie dla obiegu wody w przyrodzie poprzez uniemożliwienie przedostawania się wód do gruntu, co w długim okresie może doprowadzić do zmian gospodarki gruntowo-wodnej. Należy również pamiętać iż zabudowania, utwardzone tereny powodują iż wód deszczowych z którymi borykają się właściciele posesji jest automatycznie więcej (nie mogły przedostać się do gruntu). Może to skutkować zaleganiem wód deszczowych a nawet lokalnymi podtopieniami budynków.

4 etapy zagospodarowania wody deszczowej

1.Zbieranie wody deszczowej
Pierwszy niezbędny etap zagospodarowania wody deszczowej to jej zebranie z powierzchni dachu, podjazdu czy innego terenu utwardzonego.

wavinRynny PVC Kanion wavinRynny stalowe wavinPodciśnieniowe odwodnienie dachu Wavin QuickStream wavinStudnie kanalizacyjne tworzywowe wavinOdwodnienia liniowe

2.Transport wód deszczowych
Kolejnym etapem jest transport zebranych wód deszczowych z powierzchni szczelnych. Odbywa się on przy wykorzystaniu rur kanalizacji zewnętrznej Wavin w kierunku miejsca podczyszczenia.

wavinSystem rur strukturalnych dwuściennych do kanalizacji z PP - Wavin X-stream wavinRury i kształtki kanalizacyjne PVC

3. Podczyszczanie ścieków deszczowych
Niezwykle istotnym etapem systemu jest podczyszczanie doprowadzanych ścieków deszczowych, do tego celu wykorzystywane są przede wszystkim studzienki deszczowe, w których montowany jest filtr Aquacell o różnej średnicy wylotu oraz separatorach i osadnikach wirowych Certaro HDS Pro

wavinSeparatory

4. Retencja i rozsączanie ścieków deszczowych
Ostatnim etapem jest faktyczne zagospodarowanie wody deszczowej. Wodę deszczową można zmagazynować by następnie wykorzystać ją do innych celów np. podlewania ogrodu lub rozsączyć do gruntu. Do tego celu wykorzystywane są specjalne skrzynki rozsączające Wavin: Aquacell (do niedawna Azura) oraz Q-bic, obydwa systemy mogą funkcjonować zarówno jako zbiorniki rozsączające jak retencyjne. Oprócz tego w naszej ofercie posiadamy monolityczne zbiorniki retencyjne o różnych pojemnościach, poziome oraz pionowe układy IT Sewer oraz Vertical IT

wavinSkrzynki Wavin Aquacell wavinSkrzynki Wavin Q-bic wavinZbiorniki retencyjne monolityczne wavinPoziome układy transportująco- rozsączające IT Sewer wavinPionowe układy rozsączające Vertical IT

Poznaj systemy zagospodarowania wód opadowych

Lat działalności

Dostawców

Produktów